Przejdź do głównej zawartości

Posty

Jak przygotować się do trudnej rozmowy

Wracam do filaru pracy z ludźmi, czyli komunikacji. Obserwuję, że niestety jest to bardzo niedoceniony obszar w kulturach organizacyjnych szkół. Chce się podzielić skryptem uczciwej kłótni, czyli przygotowaniem do rozstrzygnięcia kwestii spornej lub poinformowania o czymś, co nie jest dla Ciebie proste. 1. Wyznacz termin rozmowy. Określasz czas rozmowy. Zadbaj, aby był wyznaczony w porozumieniu z drugą osobą, a nie narzucony. Narzucenie go może budować opór. Czasami jednak trzeba go narzucić, jeśli bezskutecznie próbujemy go ustalić z tą osobą. 2. Precyzyjnie opisz problem, bazując na faktach. Poprosiłaś mnie o zorganizowanie konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. W tym roku szkolnym współorganizowałam już apel i spotkanie z pisarką i nie chciałabym się aż tak bardzo angażować w organizację kolejnego przedsięwzięcia. 3. Wyraź pełną gamę uczuć. Boję się o to Ciebie prosić. Mam obawy, że możesz zacząć postrzegać mnie jako osobę leniwą i buntowniczą, ale przez szacunek do Ciebie, chcę
Najnowsze posty

Standardy, wymagania, kryteria- jak się w tym wszystkim odnależć?

Standardy zapisane w podstawie programowej służą powstaniu programów. Standardy te są bardzo ogólne i wyznaczają treści w programach nauczania. Przypomnę, że nauczyciele mogą napisać własny program nauczania i nie mają obowiązku pracy z programem wydawnictwa. Nie przeszkadzają w tym podręczniki, które są środkiem dydaktycznym, więc mają rolę pomocową. Nie ma obowiązku korzystania z nich na lekcji. Na podstawie programu nauczania tworzone są wymagania edukacyjne. W tworzeniu ich lub korzystaniu z przygotowanych przez wydawnictwa należy przed materiałem kształcenia widzieć UCZNIA i brać pod uwagę m.in. czynniki środowiskowe, motywacyjne. Wymagania edukacyjne powinny być obecne przy: - planowaniu lekcji, - monitorowaniu jej, - ocenianiu bieżącym, - układaniu sprawdzianów, - ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. Często nauczyciele zgłaszają mi problem trudności w odróżnieniu wymagań od kryteriów i ich formułowania. To proces i pomóc może po prostu ciągłe ćwiczenie się w ty

Śródroczna ocena klasyfikacyjna

Zbliża się okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania zwane klasyfikacją śródroczną. W dokumentach prawa oświatowego nie ma wzmianki na temat przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczeń jest nadal w procesie uczenia, do końca roku szkolnego pozostało jeszcze sporo czasu i to śródroczne podsumowanie powinno być dla niego wskazówką, jak pracować dalej, aby mógł się samodzielnie rozwijać. Przypomnę tylko brzmienie art. 44b ust. 6, który mówi, co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne. Jak widać nie ma tu przewidywanej oceny klasyfikacyjnej. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (tj. zaję

Jak z wodza stać się przywódcą? 5 zasad pracy zespołowej

Pojęcie ,,zespołu" nie jest dość często używane w odniesieniu do grupy uczniów lub grupy nauczycieli. Posługujemy się terminem ,,klasa," nazywając grupę uczniów lub ,,grono" kiedy mówimy o nauczycielach. Aby powstał zespół nie wystarczy zgoromadzić wokół jakiejś sprawy ludzi, potrzeba: zaufania, zgody na konflikt, zaangażowania, odpowiedzialności i dbałości o wyniki/realizację wspólnego celu. Odpowiedz sobie na pytanie, czy te cechy charakteryzują Twoją grupę i bez znaczenia jest tu fakt, czy jest to klasa, grono nauczycieli, rada rodziców?  ZAUFANIE - wiara członków zespołu w dobre intencje osób przynależnych do grupy i współzależnych. Inna definicja wskazuje na umiejętność  przewidywania zachowania drugiej osoby na podstawie obserwowanych doświadczeń. Osiągnięcie zaufania w grupie może być trudne, kiedy włącza się rywalizację. Trudno wtedy o komfortowe samopoczucie wszystkich. Trudno je budować w zespole, w którym następują zmiany ludzi, a dzieje się tak i w gronie n

Jak wspierać uczniów w stosowaniu się do zasad?

         Nie znoszę wyrazu dyscyplina. Wolę używać określenia stosowanie się do zasad i tym terminem posłużę się we wpisie na blogu. Jak zadbać o stosowanie się do zasad? 1. Wszelkie zasady zachowania na lekcji uzgadniaj z uczniami. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym opracuj wspólnie z uczniami kodeks klasowego zachowania. Uczniowie zapisują w nim swoje propozycje, następnie są one omawiane wspólnie w klasie i każda zasada jest poddana głosowaniu. Od tego zależy, czy zostanie przyjęta. Można też pominąć głosowanie i zapisać wszystkie zasady zachowania na lekcji, ale przejrzeć je, czy nie wykluczają się lub zostały opracowane z poszanowaniem praw wszystkich osób w klasie. I tu warto również pamiętać o sobie. Powtarzałam moim uczniom, że razem tworzymy zespół i w nim jestem tak samo ważna, jak i oni. Nie warto tworzyć dużego katalogu zasad, niech nie przekracza on 10 norm. Gdy zasady są zapisane, to dobrze, aby przez czas problemów z ich przestrzeganiem były wyeksponowane na każdej lek

Partnerstwo w rozwiązywaniu problemów- technika gniazda

     Jedną z najbardziej pożądanych umiejętności XXI wieku jest rozwiązywanie problemów. Technika gniazda to grupowy sposób na pomoc w rozwiązywaniu problemu. Każda osoba ma prawo zgłosić problem, w którego rozwiązaniu może poprosić grupę. Nauczyciel może zaproponować rozwiązanie problemu uczniowi w taki sposób, ale bez zgody ucznia nie może przedstawić jego problemu na forum. Nauczyciel może przedstawić swój problem. Pierwsze gniazdo, które poprowadziłam w klasie, było poświęcone mojemu problemowi. Grupa siada w kręgu. Jedna chętna lub wyznaczona osoba mierzy czas każdej z trzech części. Każda część trwa 5 minut. W pierwszej części osoba zgłaszająca problem opowiada o nim.  W drugiej części uczestnicy zadają pytania, które pozwalają im zasięgnąć więcej informacji na temat problemu, uzupełnić informacje lub dopytać o kwestie niezrozumiałe. Kiedy prowadzimy gniazdo pierwszy raz, można zadać pytanie: jakie pytania chcielibyście jeszcze zadać? czego nie zrozumieliście? W trzeciej części o

Design thinking w szkole, czyli o tworzeniu gry RPG na języku polskim

Zdjęcie ze strony: http://tworzymyinaczej.pl/metoda-desing-thinking/ Nowy rok szkolny postanowiłam rozpocząć w klasie 8. od propozycji stworzenia gry RPG. Moi uczniowie lubią ten sposób uczenia się, a początek roku szkolnego to doskonały czas na integrację zespołu, wymianę myśli, opowiedzenie o tym, co wydarzyło się w czasie edukacji zdalnej i wakacji oraz refleksję na temat tego, jaki był to czas dla mnie, ucznia. Dziękuję Paulinie Rausch (Polikarmie) za cierpliwość i wprowadzenie do świata RPG. Do pracy nad grą wykorzystałam metodę design thinking, która składa się z 5 faz.   FAZA EMPATYZACJI - kim są nasi uczniowie? - jak myślą, jak postrzegają świat? - co jest dla nich ważne? - jakie są preferowane przez nich sposoby działania i uczenia się? Na pierwszej lekcji po wakacjach zapytałam uczniów o samopoczucie. Większość z nich powiedziała, ze ma obawy związane z nadmiarem nauki oraz egzaminem ósmoklasisty. Drążyłam temat dalej i zapytałam, dlaczego odczuwają strach na myśl o egzaminie